เรื่อง ราคากลางจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ทะเบียน กง 7254 นศ.)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม