เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษาด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1, โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี, โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ )

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติและกำหนดราคากลาง