เรื่อง ให้ผู้รับประเมิณซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปากพนังไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อเจ้าหน้าหน้าที่ เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และ ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม