งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ


1. งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
2. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


หน้าหลัก


กองคลัง   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140