งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ


1. การซื้อและการจ้าง การซ่อมและบำรุงรักษา จัดทำทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและจัดเก็บรักษาพัสดุ
2. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


หน้าหลัก


กองคลัง   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140