งานบริหารงานคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ


1. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
2. ควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
3. จัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


หน้าหลัก


กองคลัง   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140