งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ


1. จัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี
2. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุ้มผู้ชำระภาษี
3. รับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายการได้อื่นๆ
4. พิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียม แจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี จัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


หน้าหลัก


กองคลัง   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140