งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ


1. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล
2. วางแผนการจัดเก็บรายได้และโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่น ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


หน้าหลัก


กองคลัง   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140