งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ


      - งานสารบรรณ ดูแลรักษาจัดเตรียม ประสานงาน ตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ ดูแลรักษาความปลอดภัย จัดทำคำสั่งและประกาศ รับเรื่องราวร้องทุกข์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


หน้าหลัก


กองคลัง   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140