อำนาจหน้าที่


          กองคลัง ปฏิบัติภาระกิจ ด้านการเงินการคลังของเทศบาล ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฏหมาย ข้อบังคับทะเบียน ทรัพย์สิน ดำเนินการออกสำรวจสอบรวบรวมข้อมูล ภาคสนาม รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินจัดทำและปรับข้อมูลในทะเบียนสิน และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและรายได้อื่นๆ รวมทั้งการพิจารณากำหนด แนวทางและวิธีการได้ และจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นธรรม จัดทำสัญญาเช่า จัดทำข้อมูลในการกำหนดการเช่า ตลอดจนการนำรายได้ไป ใช้จ่ายให้ตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หน้าหลัก


กองคลัง   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140